XiroWeb - Module Tin NHẤT

Module Tin Nhất được XiroWeb phát triển để tạo vùng tin rộng nhất và mạnh nhất trên trang chủ các tin tức. Chỉ việc cài đặt và chọn một bài viết là bạn đã có thể sử dụng được module vào trang chủ các trang tin tức để tạo vùng tin nhất cho trang tin tức của bạn. 

Module

Giới thiệu

Version: 4.1.9

Module sẽ lấy hình ảnh intro để đưa ra hiển thị. Tiêu đề và hình ảnh đều được tạo link đến bài viết.

XiroWeb - Module Tin NHẤT

License: GNU General Public License version 2 or later;

Type: Free

Bao gồm :

Tương thích: Joomla 3,XiroWeb Platform 3

Phát triển bởi: XiroWeb

Lưu ý bạn cần đăng nhập để tải file

Downnload