JCE Editor

JCE Editor là app cung cấp một trình soạn thảo thay thế trình soạn thảo mặc định có sẵn trên website của bạn.

Component

Plugin

Giới thiệu

 

JCE Editor mở rộng và bổ sung thêm các tính năng mà trình soạn thảo mặc định TinyMCE không tích hợp. 

  • Bổ sung các đường layout phân biệt các khối block và các thẻ html
  • Bổ sung thêm trình upload ảnh bổ sung
  • Thêm các nút chức năng

Demo

 Vào link demo, có ô đăng nhập, hãy thử đăng nhập với tài khoản: demo và pass: demo, tạo bài viết mới để thử trình soạn thảo.

-/-

JCE Editor

License: GPLv2 or later

Type: Free

Bao gồm :

Tương thích: Joomla 3,Joomla 4 beta,XiroWeb Platform 3

Downnload